Varstvo osebnih podatkov

1. Varstvo osebnih podatkov Podjetje William Co d.o.o. Ljubljanska cesta 38, Šentjur.
Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
– varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
– varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
– preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
– zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
– omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

2. Rok hrambe osebnih podatkov.
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

3. Pravice posameznika
Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov William Co d.o.o. Ljubljanska cesta 38, Šentjur ali preko elektronske pošte info@tweedix.com. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

4. Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo William Co d.o.o. Ljubljanska cesta 38, Šentjur, nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.